pcrequirements.net logo

The Witcher 3: Wild Hunt 시스템 요구 사항


The Witcher 3: Wild Hunt 시스템 요구 사항 | 수 내 컴퓨터 실행 The Witcher 3: Wild Hunt | The Witcher 3: Wild Hunt 최소 요구 사항 | The Witcher 3: Wild Hunt 권장 요구 사항계략 : The Witcher 3: Wild Hunt

유형 : 액션 게임 롤 플레잉 게임

조회 수 (오늘) : 5

조회 수 (합계) : 164

사용자 평가 : 3.0 / 5 (투표 수 : 1 )

 

The Witcher 3: Wild Hunt 최소 요구 사항


The Witcher 3: Wild Hunt 최소 요구 사항
 
발행자 :
 
개발자 :
 
운영체제 :
 
프로세서 :
Intel Core i5 2500K, AMD CPU Phenom II X4 940 (Intel CPU Core i5 2500K 3.3GHz or AMD CPU Phenom II X4 940)
 
램 :
 
하드 디스크 :
 
 
Direct X :
-
 
컴퓨터 주변기기 :
-
 
마찬가지로 비슷한 게임 The Witcher 3: Wild Hunt

 

The Witcher 3: Wild Hunt 권장 요구 사항


The Witcher 3: Wild Hunt 권장 요구 사항
 
발행자 :
 
개발자 :
 
운영체제 :
 
프로세서 :
AMD FX-8350, Intel Core i7 3770 (Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz or AMD FX 8350 4 GHz)
 
램 :
 
하드 디스크 :
 
 
Direct X :
-
 
컴퓨터 주변기기 :
-
 
뭐어떤 게임은 내가 내 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다
 

관련 게임