pcrequirements.net logo

Gears of War 4 시스템 요구 사항


Gears of War 4 시스템 요구 사항 | 수 내 컴퓨터 실행 Gears of War 4 | Gears of War 4 최소 요구 사항 | Gears of War 4 권장 요구 사항계략 : Gears of War 4

유형 : 셋째 인칭 슈팅 게임

조회 수 (오늘) : 62

조회 수 (합계) : 708

사용자 평가 : 3.0 / 5 (투표 수 : 1 )

 

Gears of War 4 최소 요구 사항


Gears of War 4 최소 요구 사항
 
발행자 :
 
개발자 :
 
운영체제 :
Windows 10 (64 bit)
 
프로세서 :
Intel Core i5 3470, AMD FX 6300 (Intel Core i5 3470 3.2 GHz or AMD FX 6300 3.5 GHz)
 
램 :
 
하드 디스크 :
 
 
Direct X :
-
 
컴퓨터 주변기기 :
-
 
마찬가지로 비슷한 게임 Gears of War 4

 

Gears of War 4 권장 요구 사항


Gears of War 4 권장 요구 사항
 
발행자 :
 
개발자 :
 
운영체제 :
Windows 10 (64 bit)
 
프로세서 :
AMD FX-8350, Intel Core i5 4690 (Intel Core i5 4690 3.5 GHz or AMD FX 8350 4 GHz)
 
램 :
 
하드 디스크 :
 
 
Direct X :
-
 
컴퓨터 주변기기 :
-
 
뭐어떤 게임은 내가 내 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다
 

관련 게임